Zpracování a realizace energetických koncepcí

 • územní energetické koncepce
 • posouzení vlivu energetické koncepce na životní prostředí
 • energetické audity a studie proveditelnosti
 • příprava a zpracování podnikatelských záměrů
 • studie proveditelnosti pro energetické projekty
 • zavádění energetického managementu
 • analýza trhu s energií a vypracování možných strategií
 • riziková analýza energetických investic
 • poradenství při obchodování s energií
 • příprava smluv s dodavateli energií a paliv
 • výběrová řízení na dodavatele energií

Energetický audit

Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických ús­por.

Použitá metoda řešení v plném rozsahu vyhovuje jak formou, tak obsahem současné legislativě v liteře zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií a jeho pozdější novele 177/2006 Sb.  O hospodaření energií a jeho prováděcích vyhlášek 213/2001 Sb. a 425/2004 Sb.

Zjištění auditu a návrhy ekonomicky návratných opatření

 1. návrh opatření ke snížení spotřeby energie po jednotlivých sektorech výroby, rozvodu a spotřeby
 2. vstupní ekonomické hodnocení – ocenění jednotlivých opatření
 3. výběr opatření do souborů se synergickým působením a návrh souborů koncepčních řešení
 4. výstupy energetického auditu (hodnocení úrovně energetického hospodářství, celkový potenciál úspor energie, doporučení ekonomicky zajímavých opatření k realizaci)

Závěrečné doporučení energetického auditu

 1. vypracování auditu dle formálních požadavků vyhlášky, jeho schválení klientem a vytvoření konečné verze energetického auditu ve smyslu Zákona č. 406/2000 Sb.
 2. závěrečná zpráva
 • Oprávněnou osobou ke zpracování energetického auditu je energetický auditor, který splnil požadavky zákona č. 406/2000, §10. Energetický auditor, který splňuje dané podmínky je zapsán v seznamu energetických auditorů, jenž vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • Součástí energetického auditu je rozbor stavu obalových stavebních konstrukcí, způsobu vytápění a přípravy teplé užitkové vody, osvětlení, elektrických spotřebičů a vyhodnocení energetické účinnosti technologických procesů. V dalším kroku energetický audit navrhuje opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu, a to minimálně ve dvou vhodných variantách kombinací opatření včetně jejich ekonomického vyhodnocení. V závěru energetický audit doporučuje jednu z variant k realizaci a odůvodňuje její výběr.
 • Součástí energetického auditu je Energetický štítek budov, jedná se o protokol, který byl zaveden ČSN 730540-2/2002, v novém znění pak ČSN 730540-2/2007 (dále jej upravuje ČSN 730540-2/2011) a slouží pro zhodnocení budovy z hlediska prostupu tepla obálkou budovy, která se stanovuje pomocí požadované normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem,s. Energetický štítek klasifikuje budovy podle ČSN 73 0540–2 do sedmi kategorií A – G. Kategorie A je mimořádně úsporná, kategorie G je mimořádně nevyhovující. Energeticky úsporné a vyhovující jsou budovy, jejichž hodnota klasifikačního ukazatele CI je v kategorii A až C, tj. klasifikační ukazatel CI není větší než 1.