Využití obnovitelných zdrojů energie

 • analýza evropských/národních trendů v oblasti obnovitelných zdrojů energie
 • optimální technický návrh obnovitelných zdrojů
 • ekonomická a legislativní analýza využití obnovitelných zdrojů energie
 • využití (konkurenceschopnost) obnovitelných zdrojů na liberalizovaném trhu
 • Problematika LDS

Problematika LDS

Zřízení lokální distribuční soustavy

Lokální distribuční soustavu si zřizuje držitel licence na distribuci elektřiny na svém vymezeném území, na němž je umístěno rozvodné elektro zařízení v jeho vlastnictví a jež napájí odběrná místa druhých právnických či fyzických osob., tzn. bude nutné definovat rozsah této lokální distribuční soustavy a připravit podklady pro získání licence na distribuci elektřiny.

V případě že existují důvody pro zřízení lokální distribuční soustavy, vyplní se žádosti o poskytnutí licencí dle platné vyhlášky, zpracuje se podnikatelský záměr a prokáže se finanční způsobilost žadatele.

K předkládané žádosti o udělení licence je potřeba také doložit:

 • prohlášení odpovědného zástupce
 • kopie katastrální mapy se zákresem území, kde bude činnost vykonávána
 • výpis z katastru nemovitostí, kde je prokázáno vlastnické právo
 • doložení a prokázání finančních a technických předpokladů
 • prokázání odborné způsobilosti 
 • prokázání odborné způsobilosti

Provozovatel LDS má informační povinnost vůči Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ), musí měsíčně předávat data operátorovi trhu s elektřinou.
Provozovatel LDS musí vynakládat maximální úsilí pro zabezpečení dodávek elektřiny konečným spotřebitelům a dodržovat platné standardy dodávek elektřiny. Přesný výčet povinností provozovatele LDS je vymezen jednak vyhláškou a jednak bude definován v řádu provozovatele LDS.
Lokální distribuční soustava se nezřizuje u výrobce elektřiny, který vyrobenou elektřinu buď spotřebuje nebo prodá do nadřazené distribuční soustavy.

Společnost GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. kromě jiného nabízí také možnost proškolení „operátora“ vaší nově zřízené LDS, kterého bychom zaškolili v rámci nutných činností, které budou muset být nezbytně prováděny, nebo můžeme dlouhodobě tuto činnost zajišťovat externě

Zpracování řádu provozovatele

Provozovatel LDS musí mít zpracován řád provozovatele LDS, který je nezbytnou součástí žádosti o zřízení LDS. Informace v tomto řádu musí být stručné, srozumitelné, s maximální vypovídací schopností a přehledně uspořádané.

Řád musí obsahovat mimo jiné níže uvedené základní informace:

 • stručný popis rozvodného zařízení včetně vnějších vazeb
 • organizační schéma s popisem základních vztahů a odpovědností
 • přehled významných dodavatelů a odběratelů elektřiny
 • regulační, vypínací a frekvenční plán
 • přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy
 • pracovní pokyny a dílčí havarijní plány pro objekty, kde může dojít k úniku nebezpečných látek.
 • plán k předcházení stavů nouze a k obnově provozu rozvodného zařízení
 • vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavu nouze (poplachová směrnice)
 • plán vyrozumění a spojení, včetně spojení na vnější orgány a subjekty
 • popis organizace materiálního zabezpečení

Společnost GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. tento dokument vyhotoví ve spolupráci s investorem na klíč.