Příprava a realizace projektu

Zadávací dokumentace pro výběrová řízení na generálního dodavatele stavby

Společnost GREEN ENERGY INVESTMENTS, s.r.o. zajistí vypracování kompletní dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení na generálního dodavatele stavby. Společnost GREEN ENERGY INVESTMENTS, s.r.o. vypracuje zadávací dokumentaci s uvedením:

 • návrhu kvalifikačních předpokladů
 • návrhu hodnotících kritérií
 • návrhu obchodních a platebních podmínek
 • technické specifikace a výkazu výměr

Výběrová řízení na generálního dodavatele stavby

Společnost GREEN ENERGY INVESTMENTS, s.r.o. poskytuje komplexní poradenství související s procesy výběrových řízení na generálního dodavatele stavby, a to jak dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tak podle pravidel nejrůznějších poskytovatelů dotace.

Tato služba spočívá ve výběru správné metody a formy výběrového řízení, ve vypracování soutěžních podkladů pro veřejné výběrové řízení v souladu s legislativou ČR pro výběrová řízení a vypracování kompletní dokumentace s tím související, jako i sledování a optimalizace procesů od vyhlášení výběrového řízení až po podpis smlouvy s vítězným uchazečem. Jedná se především o následující:

 • zpracování textu zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace, včetně zpracování závazných požadavků na základě podkladů předaných zadavatelem a požadavků zadavatele a konzultací textů se zadavatelem,
 • zpracování formuláře Oznámení o zakázce,
 • poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám ve spolupráci se zadavatelem,
 • vypracování jmenovací listiny (ustanovení) pro členy a náhradníky hodnotící komise, popř. pro členy komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace,
 • vypracování prohlášení členů (náhradníků) komisí,
 • příprava a zajištění otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů včetně pořízení protokolu o otevírání obálek,
 • posouzení kvalifikace a zapracování protokolu o posouzení kvalifikace,
 • zpracování formuláře rozhodnutí o vyloučení uchazeče z důvodu nesplnění kvalifikace,
 • vypracování rekapitulace obsahu podaných nabídek jako podkladu pro jednání hodnotící komise,
 • organizační zajištění všech jednání hodnotící komise, zpracování veškerých potřebných podkladů pro hodnocení nabídek pro členy hodnotící komise, kontrola podaných nabídek, pořízení protokolů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
 • vypracování formuláře rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a předání zadavateli k podpisu,
 • vypracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a předání zadavateli k podpisu,
 • vypracování formuláře rozhodnutí o vyloučení uchazeče včetně odůvodnění a předání zadavateli k podpisu,
 • zpracování oznámení o podaných námitkách a jejich vyřízení zadavatelem pro ostatní dodavatele,
 • vypracování formuláře rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, vypracování oznámení o zrušení zadávacího řízení a předání dokumentů zadavateli k podpisu a vyplnění a zajištění uveřejnění formuláře Zrušení výběrového řízení,
 • vyplnění a zajištění uveřejnění formuláře Oznámení o zadání zakázky a zpracování Písemné zprávy zadavatele,
 • vedení, zpracovávání, kompletace a předání veškeré dokumentace o průběhu zadávání výběrového řízení zadavateli

Společnost GREEN ENERGY INVESTMENTS, s.r.o. garantuje zadavateli poskytování profesionálního poradenství v oblasti realizace výběrových řízení na generálního dodavatele stavby.

Vedení realizace staveb

Společnost GREEN ENERGY INVESTMENTS, s.r.o. poskytuje při realizaci staveb odborné vedení realizace staveb autorizovanou osobou dle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Odborné vedení realizace staveb spočívá především v:

 • tvorbě harmonogramu stavebních a bouracích prací a jeho časového plnění,
 • koordinaci subdodavatelů v souladu s ověřenou dokumentací, změnami a rozpočtem stavebních prací,
 • koordinace stavební činnosti v čase a prostoru,
 • kontrole dodržování termínů realizovaných prací v souladu s harmonogramem výstavby,
 • plánování organizace výstavby, zajištění řádného uspořádání staveniště a provozu na něm,
 • účasti při výběru generálního dodavatele, stavebních technologií a zabudovaných materiálech,
 • stanovení technologických postupů a kontrola jejich dodržování v průběhu realizace,
 • kontrole kvality a způsobu prováděných prací,
 • zajištění provedení prací a použitých materiálů definovaných projektovou dokumentací změnami stavby,
 • přejímání a kontrola zakrývaných a dokončených konstrukcí a prací, včetně předepsaných zkoušek zápisem do předávacího protokolu a stavebního deníku,
 • vedení stavebního deníku,
 • účasti na kontrolních dnech,
 • odsouhlasení rozsahu prací, dodávaných výrobků a technologií před finančním plnění dodavatelům,
 • kontrola dodržování pravidel BOZP, dodržování povinností k ochraně zdraví osob a majetku

Technický dozor investora

Společnost GREEN ENERGY INVESTMENTS, s.r.o. rovněž pro investory zabezpečuje při realizaci staveb technický dozor investora. V rámci této služby zabezpečujeme pro investory kontrolu prováděné stavby tak, aby stavební firma dodržovala technické podmínky realizace, platné zákony, stavbu prováděla kvalitně, dodržovala rozpočet a termíny stavby. Výkon technického dozoru spočívá zejména v:

 • poradenství při zpracování projektové dokumentace (kontrola a ověření cen položkového rozpočtu),
 • zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo s orgány státní správy,
 • kontrole položkového rozpočtu,
 • řízení a účasti na kontrolních dnech,
 • přebírání konstrukcí před jejich dalšími konstrukcemi,
 • provádění kontroly zápisů ve stavebním deníku,
 • kontrole a odsouhlasení soupisů provedených prací jako podklad pro fakturaci dodavatele,
 • návrhu technického řešení detailů na stavbě,
 • kontrole dodržování technologických předpisů a předpisů BOZP,
 • přebírání dílčích částí díla i díla jako celku,
 • pořizování fotodokumentace průběhu stavby,
 • kontrole a odsouhlasení závěrečného vyúčtování provedených prací,
 • kontrole vad a nedodělků z předávacího protokolu díla,
 • závěrečné archivace listů ze stavebního deníku a dokladů od dodavatele stavby,
 • organizaci kolaudace provedené stavby