Operační program Podnikání a inovace, Program Eko-Energie

Program Eko-Energie je zaměřen na stimulování aktivit podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Podporované aktivity:

  • modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
  • modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla
  • zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů
  • využití odpadní energie v průmyslových procesech
  • zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla
  • snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla vyrobené s využitím vody, biomasy a druhotných zdrojů energie

Vhodní žadatelé:

  • malé a střední podniky
  • u některých aktivit i velké podniky

Výše dotace:

Dotace se pohybuje ve výši 30 % - 60 % způsobilých výdajů

Více informací na http://www.czechinvest.org/eko-energie