Metoda EPC – poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, energetické služby se zárukou.

Energetické služby jsou tradičně zaměřeny na snižování konečné spotřeby energie ve stávajících budovách. Nejznámější metodou dosahování úspor je metoda EPC (Energy Performance Contracting), kdy poskytovatel energetických služeb dodává na klíč komplexní službu, vč. zajištění financování úsporných opatření a garance minimálních úspor ve spotřebě energie (tu zajišťuje poskytovatel na své riziko). Investice jsou spláceny z dosahovaných úspor ve spotřebě energie.

Hlavní předností metody je dosažení úspor bez zatížení veřejných rozpočtů (investice zajišťuje na své náklady dodavatel), získání nových moderních technologií a tedy zhodnocení majetku veřejného sektoru, snížení provozních nákladů, zlepšení ekonomiky energetického provozu, snížení nároků na obsluhu, garance minimálních dosažených úspor, zlepšení kvality pracovního prostředí, pracovní příležitosti pro tuzemské dodavatele a zlepšení životního prostředí.

Při přípravě energetiky úsporného projektu jsou na začátku tři hlavní rozhodnutí:

 1. Rozhodnutí o rekonstrukci energetického hospodářství
  Motivací je:
  Potřeba snížit vysoké provozní náklady
  Nutnost rekonstrukce zastaralého technologického energetického zařízení
  Komplexní renovace celého objektu
  Potřeba automatizace řízení spotřeby energie
  Snaha snížit negativní vliv na životní prostředí
 2. Rozhodnutí o způsobu realizace energetiky úsporných opatření
  Vliv na rozhodnutí o způsobu realizace má zejména:
  Dostatečnost vlastních investičních prostředků
  Odborné a kapacitní zajištění realizace daného projektu
  Jistota dosažení očekávaného výsledku
 3. Rozhodnutí o modelu financování energetiky úsporných opatření
  Financovaná lze zajistit:
  Z vlastních prostředků
  Pomocí úvěru od banky
  Poskytnutím energetických služeb metodou EPC

Pro koho je metoda EPC určena:

 • Státní instituce a organizace a příspěvkové organizace a organizační složky státu: budovy ministerstev a budovy a objekty všech institucí a organizací zřízených jednotlivými ministerstvy (fakultní nemocnice, vysoké školy, statní kulturní zařízení, kancelářské budovy a další)
 • Kraje, města, obce a jejich příspěvkové organizace: zdravotnická a nemocniční zařízení, vzdělávací zařízení (mateřské, základní i střední školy), kulturní zařízení (divadla), sportovní zařízení (plavecké bazény, zimní stadiony), budovy úřadů, veřejné osvětlení a další
 • Soukromí zákazníci v nekomerční i v komerční sféře.

Přípravná fáze projektů EPC
Vybrat vhodné objekty……
Velmi důležité je vybrat vhodné objekty pro připravovaný projekt.
Splnitelná očekávání zadavatele…
Před dalším postupem je třeba si objasnit, zda očekávání zadavatel jsou splnitelná realizací projektu EPC, případně očekávání zadavatele upřesnit vzhledem k reálnosti výsledků připravovaného projektu.

Připravit zakázku během léta
Je třeba se seznámit s průběhem výběrového řízení veřejné zakázky a soustředit všechny potřebné informace a podklady. Obecně je vhodné připravit veřejnou zakázku pro projekt EPC, včetně jejího schválení zadavatelem, během letních měsíců, tak, aby oznámení o zakázce v Informačním systému o veřejných zakázkách bylo možné uveřejnit ode září do listopadu.

V tomto případě bývá možné dokončit výběrové řízení a podpis smlouvy v dostatečném předstihu před koncem topné sezóny.

Projekty EPC a financování

Dva toky finančních prostředků…
Projekty řešené metodou EPC jsou často zaměňovány za způsob financování projektů. V rámci proutku je ve velkém počtu případů dodavatelem zajišťováno mimo jiné profinancování potřebných investičních prostředků, obvykle za použití komerčního úvěru od některé banky.
V případě, že zadavatel má přístup k finančním prostředkům za lepších podmínek než dodavatel energetických služeb, může se rozhodnout zajistit financování sám. Investiční prostředky uhradí dodavateli bez poskytnutí dodavatelského úvěru a dodavatel „pouze“ zajišťuje instalaci úsporných opatření a dosahování očekávaného objemu úspor provozních nákladů.

Snížení provozních nákladů…
V rámci běžného projektu EPC jsou tokem finančních prostředků úhrady splátek, které vynaložila firma energetických služeb, a jsou v podstatě vypůjčené zadavateli. Tato výpůjčka je poskytnuta za fixní úrok, takže splátky jsou v pevné výši beze změn po celou dobu trvání smluvního vztahu.
Oproti tomu dochází po instalaci úsporných opatření ke snížení provozních nákladů. Objem úspor za rok by neměl být menší než objem úhrad splátek.

Možnost odprodeje vzniklých pohledávek
V posledních letech využívají firmy energetických služeb možnost odprodeje vzniklých pohledávek vůči zákazníkovi některé bance. Pro zákazníka tak opět nevzniká běžné zadlužení, protože nemá s bankou písemné dojednání o dluhu, ale pouze hradí smluvně stanovené splátky na jiný účet. Záruky za úvěr při projektovém financování má stále firma energetických služeb.

Projekty EPC ve fázi realizace
Kontrolovat správnou instalaci…
V průběhu realizace je nutné důsledně kontrolovat jejich správnou instalaci i instalaci jednotlivých částí, a to přesně podle projektu a v souladu s jeho záměrem. Ještě před instalací je třeba důkladně prověřit možná místa nefunkčnosti topné soustavy, která by si vyžádala nápravu.

Měření a sledování spotřeby energie
Po instalaci opatření je klíčovou částí celého projektu měření a sledování spotřeby energie. Před předáním opatření zadavateli musí být instalace dostatečně prověřena ve zkušebním provozu. Firma energetických služeb musí se zástupci správce objektu, kteří pak budou mít na starosti správný chod celého systému, úzce spolupracovat.
Po uvedení do provozu je spotřeby sledována a vyhodnocována zástupci dodavatele týdně až denně a až v rutinním provozu přechází dodavatel na měsíční hodnocení měřených hodnot.

Dlouhodobý vztah obou stran
Je také důležité, aby obě strany byly při jednáních a při ročním vyúčtování spotřeby maximálně otevřené. Projekt EPC znamená dlouhodobý vztah obou stran, a proto se nevyplatí žádné skutečnosti zatajovat nebo překrucovat. Vždy to bude jen na úkor celého projektu, a tedy úspor energie.

Vzhledem k tomu, že tato fáze je v projektu EPC zásadní, je i zde vhodné využít služeb externí odborné firmy.