OPPIK - Vyhlášení prvních výzev

Ministerstvo průmyslu a obchodu začátkem června vyhlásilo první kolo výzev do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezi prvními výzvami je i vyhlášena výzva do Programu Úspory energie.  Další výzvy do oblasti energetiky se plánují vyhlásit na podzim 2015. 

Příjem předběžných žádostí: 1.6.2015 – srpen 2015

Příjem plných žádostí: září 2015 – leden 2016

Plánovaná alokace: 5 mld. Kč

Podporované aktivity:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED),
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a techno-logických procesů,
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy,
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky (opatření výroby chladu v rámci trigenerace je také způsobilé opatření).

Vhodní žadatelé:

 • podnikatelské subjekty – malý, střední, velký podnik,
 • žadatel musí mít uzavřena minimálně 2 po sobě následující období. 

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek, 
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • ekologické studie (Energetický posudek).

Forma a výše podpory:

 • minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč,
 • maximální výše dotace: 250 mil. Kč,
 • maximální absolutní výše dotace na ekologické studie: 350 tis. Kč,
 • maximální intenzita veřejné podpory pro projekty i pro ekologické studie: 50 % u malých, 40 % u středních a 30 % u velkých podniků.