Program EFEKT 2014

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, tedy „program EFEKT“, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

 Program EFEKT je zaměřen na zvyšování úspor energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v ČR. Je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie.

Cílem programu EFEKT je zvýšit úspory energie prostřednictvím informovanosti malých odběratelů, zvyšování kvality energetických služeb a podpory veřejného sektoru k hospodárnému nakládání s energiemi. Je zaměřen na osvětovou a informační činnost (s důrazem na úsporná energetická opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie) a na investiční akce menšího rozsahu (realizace energeticky úsporných projektů především v obcích). Rozpočet programu EFEKT pro rok 2014 je 30 mil. Kč a dotace jsou poskytovány ze státního rozpočtu.

Příjem žádostí do programu EFEKT bude probíhat do 28. února 2014.

Více informací: http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/44886