OPŽP – Vyhlášení nových výzev

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzvy jsou s ohledem na ukončování stávajícího programového období 2007-2013 vyhlášeny na zbývající objem finančních prostředků v daných prioritních osách.

Příjem žádostí do prioritní osy 3 bude probíhat od 27. června do 29. listopadu 2013.

Příjem žádostí do prioritní osy 2 bude probíhat od 28. června do 31. října 2013.

Prioritní osa 3 Udržitelné využívání  zdrojů energie

V rámci této výzvy budou podporovány projekty zaměřené na:

  • výstavbu a rekonstrukci centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic,
  • výstavbu a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody,
  • instalaci kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,
  • instalaci kogeneračních zařízení využívajících biomasu,
  • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov.

Příjem žádostí o prioritní osy 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

V rámci této výzvy budou podporovány projekty zaměřené na:

  • výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případnou rekonstrukci centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu.

Více informací

Více informací