3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

Podproované aktivity:

 • pro podoblast 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE:
  • výstavba a rekonstrukce centrálních blokových kotelen, resp. Zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuálně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie
  • výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody
 • pro podoblast 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE:
  • výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren
  • výstavba větrných elektráren
  • výstavba geotermálních elektráren
 • pro podoblast 3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE:
  • instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice
  • instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.)
  • kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie

Příjemci podpory:

 • obce a města
 • příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst
 • svazky obcí
 • příspěvkové organizace a organizační složky krajů
 • kraje
 • veřejné a státní vysoké školy
 • veřejné a výzkumné instituce
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
 • občanská sdružení
 • církve a náboženské společnosti
 • obecně prospěšné společnosti
 • nadace a nadační fondy
 • všeobecná zdravotní pojišťovna