2.1.2 Zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí

Podporované aktivity:

 • výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu
 • rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů

Příjemci podpory:

 • ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
 • obchodní společnosti vlastněné z více a méně než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
 • družstva
 • obce a města
 • příspěvkové organizace
 • občanská sdružení
 • kraje
 • státní podniky a organizace
 • svazky obcí

Forma a výše podpory:

 • maximální výše dotace je 85 %  z celkových způsobilých výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty