O GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o.

  • Společnost GEI byla založena v roce 2006 se zaměřením své činnosti zejména do oblasti zpracování energetických auditů a projektových studií. V současné době disponuje rozsáhlými zkušenostmi s prováděním strategického poradenství a řešením energetických koncepcí a auditů, včetně problematiky obnovitelných zdrojů v sektoru komunální a průmyslové energetiky, zdravotnictví i školství.
  • Pracovní tým je složen z odborníků s technickou a ekonomickou znalostí problematiky úspor energie, zjišťování a bilancování energetických toků.
  • Na základě technické a ekonomické analýzy zjišťují slabá místa energetického hospodářství a navrhují potřebná technická, ekonomická, organizační nebo legislativní opatření.
  • Kvalifikace GEI nespočívá pouze v řadě zpracovaných komunálních energetických koncepcí a dokumentů. Podstatnou charakteristikou práce GEI je inovativní přístup zaměřený na řešení konkrétních potřeb zákazníka, nikoliv pouze opakování již ověřeného řešení.
  • Společnost GEI dlouhodobě spolupracuje s řadou odborných projektantů v oblasti energetiky, energetických auditorů i specialistů, zabývajících se energetickou problematikou zařízení a staveb. 
  • Hlavním partner společnosti GEI je její sesterská společnost EUFC CZ s.r.o. Společně tvoří tým odborníků, kteří spolupracují na komplexní přípravě dotačního projektu od samotného začátku (příprava energetických auditů, projektových dokumentací) až po úspěšné získání finančních prostředků na účet Klienta.
  • Energetický audit, ale i projektová dokumentace jsou ve většině případů požadovány i jako jedna z povinných příloh žádosti o dotaci v rámci projektů z oblasti energetiky. Může se jednat o projekty na zateplení budov, instalaci a modernizaci tepelných zdrojů a na zvyšování energetické účinnosti.
  • Společnost GEI se stala jedním z členů Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES). Tato asociace byla založena v roce 2010 a sdružuje společnosti, které patří k evropské špičce v oblasti energetických služeb. Jednou z významných energetických služeb je zaměření na snižování konečné spotřeby energie ve stávajících budovách. Nejznámější metodou dosahování úspor je metoda EPC (Energy Performance Contracting), kdy poskytovatel energetických služeb dodává na klíč komplexní službu, vč. zajištění financování úsporných opatření a garance minimálních úspor ve spotřebě energie (tu zajišťuje poskytovatel na své riziko).  
  • V roce 2012 společnost Green Energy Investments s.r.o. začala úzce spolupracovat se společností HEDVIGA GROUP, a.s., která se zabývá vývojem zařízení pro ekologickou likvidaci odpadů. Obě společnosti se zasadily o vznik obchodního a výzkumného partnerství směřujícího realizaci projektu instalace a zprovoznění výrobní linky ke zpracování odpadů ve formě drcených pneumatik. Pneumatiky budou likvidovány v pyrolýzní jednotce PTR II. generace za využití metody pomalého termického rozkladu bez přístupu vzduchu a inertních plynů. Ročně bude umožněno zpracovat až 30 tis. tun pneumatik. Výstupem výrobního procesu jsou nové produkty (druhotné suroviny) v kapalné, plynné a pevné frakci využitelné dále v průmyslu. Investiční projekt bude mít vysoce pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí v odstranění těchto specifických odpadů ekologickým způsobem.